Угода на 2017 – 2021 роки

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Угода 2016.doc256.5 КБ

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Угода

Між управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та комітетом Волинської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки

на 2017 – 2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угода

Між управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та комітетом Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки

на 2017 – 2021 роки

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Дана угода укладена відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, «Про соціальний діалог в Україні»,Генеральної угоди, Галузевої Угоди, законів про освітута інших правових і нормативних документів з метою здійснення комплексу заходів для забезпечення соціально-економічних і правових гарантій працівників галузі та студентської молоді, забезпечення стабільної роботи установ освіти і науки області.

1.2. Сторонами угоди є управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації як орган, що здійснює державний контроль за станом і розвитком освіти в області, та комітет обласної організації Профспілки працівників освіти і науки як повноважний представник і захисник інтересів працівників освіти і науки.

1.3. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів та установ освіти області, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (далі -  осіб, які навчаються), які перебувають в сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

1.4. Угода встановлює для працівників мінімальні соціально-економічні гарантії, які не можуть бути змінені в угодах і колективних договорах у бік погіршення і не обмежує права трудових колективів. На підставі ст.. 9-1 КЗпП України вони можуть бути розширені за рахунок економії фонду оплати праці, спонсорських коштів, зароблених колективами, шляхом включення узгоджених положень у колективні договори та угоди.

1.5. Угода укладена з врахуванням положень Генеральної угоди і Галузевої угоди на 2016-2020 роки.

1.6. Кожна із сторін, що уклали угоду, не можуть протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгодженні положення та норми.

1.7. Управління освіти в триденний термін з дня підписання угоди подає її на реєстрацію, в двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує надсилання її міськ (рай) управлінням, відділам освіти, вищим навчальним закладам та іншим установам, безпосередньо йому підпорядкованим.

1.8. Керівники міськ (рай) управлінь, відділів освіти, інших установ в двотижневий термін з дня отримання угоди своїми наказами або іншими розпорядчими документами доводять зміст угоди до відома працівників усіх установ і закладів освіти і науки.

1.9. Комітети (ради) галузевої Профспілки забезпечують профспілкові організації текстами угоди у двотижневий термін з дня її реєстрації.

1.10. Сторони визначають, що умови колективних договорів та угод, що погіршують становище працівників та осіб, які навчаються порівняно із законодавством та цією угодою, є недійсними.

 

ІІ. Виробнича діяльність і трудові відносини.

 

Управління освіти, науки та молоді зобов’язується:

 

2.1. Сприяти установам та закладам освіти і науки в реалізації їх права на:

2.1.1. Самоврядування, яке передбачає самостійне вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансової діяльності;

2.1.2. Визначення змісту компоненту освіти, що надається навчально-виховним закладам понад визначений державою обсяг;

2.1.4. Самостійне використання усіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду оплати праці;

2.2. Сприяти розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, дотриманню державних стандартів та державних соціальних гарантій.

2.3. Рекомендувати керівникам органів управління освітою призначати працівників на керівні посади навчальних закладів і установ з урахуванням думки профспілкового комітету.

2.4. Рекомендувати керівникам органів управління освітою здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

2.5. Рекомендувати керівникам органів управління освітою обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

2.6. Вживати заходів для недопущення приватизації, перепрофілювання, передачі за борги або використання не за призначенням об’єктів освіти і науки, що фінансуються з бюджету, сприяти передачі їх з відомчого підпорядкування на утримання сільських, селищних рад.

2.7. Вживати необхідних заходів для стабільного функціонування підвідомчих навчальних закладів, установ освіти і науки, раціонального використання бюджетних та спеціальних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків.

2.8.  В разі потреби надавати обласній профспілковій організації оперативну інформацію щодо стану фінансування навчальних закладів, установ освіти та стану виплати заробітної плати, інших обов’язкових платежів.

2.9. Не рідше одного разу на рік заслуховувати на колегії управління освіти і науки стан дотримання трудового законодавства у навчальних закладах.

2.10. Сприяти органам управління освітою та керівникам навчальних закладів у введенні в штати загальноосвітніх шкіл медичних працівників відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205 „ Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів”.

2.11. Рекомендувати органам управління освітою, методичним кабінетам надавати необхідну оргтехніку педагогам, які атестуються на звання „Учитель-методист”, для виготовлення ними навчально-методичних розробок.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

2.12. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у навчальних закладах і установах освіти законодавства про працю та зобов’язань за колективними договорами і угодами, взаємодіючи з цих питань з інспекцією праці Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю у Волинській області.

2.13. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки Сторін колективних договорів та угод, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю організувати навчання для представників власників і профспілкових органів.

2.14. Інформувати Сторону угоди й інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства про працю, усунення яких потребує їхнього втручання.

2.15. Сприяти удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни в колективах навчальних закладів.

2.16. Надавати юридичну та методичну допомогу керівникам, головам профспілкових органів установ і закладів освіти у вирішенні питань виробничого характеру.

2.17. Забезпечувати ради та комітети профспілки нормативними документами з питань виробничого характеру та трудового законодавства.

2.18. Усіма можливими законними засобами захищати керівників установ освіти, до яких незаконно застосовуються заходи адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ними інтересів трудящих та трудових колективів.

2.19. Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями в судових органах.

 

Сторони угоди домовились:

 

2.20. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентноздатності працівників на ринку праці.

2.21. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи установ, закладів освіти і науки.

2.22. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

2.23. Брати участь у організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

2.24. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

 

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону «Про дошкільну освіту» та ст. 18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах ІІІ-ІVрівнів акредитації, введення таких нормативів у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних працівників;

- скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

2.25. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

2.26. Домагатися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.

2.27. Рекомендувати керівникам органів управління освітою та керівникам навчальних закладів при прийнятті працівників на роботу враховувати думку працівників однойменних спеціальностей, якщо вони не матимуть повної ставки заробітної плати.

2.28. Рекомендувати керівникам навчальних закладів затверджувати кошториси доходів і видатків, штатний розпис за погодженням з профспілковим комітетом і доводити їх до відома трудових колективів.

2.29. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а в разі їх появи – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

2.30. Вважати неприпустимим застосування заходів впливу до керівників органів і установ освіти, тиску на педагогів у випадку відстоювання ними законних прав та інтересів галузі та її працівників.

2.31. Сприяти створенню комісій з трудових спорів у колективах, в яких нараховується 15 і більше працівників.

 

 

ІІІ. Зайнятість.

 

Управління освіти, науки та молоді зобов’язується:

 

3.1. В межах своїх повноважень здійснювати функції стосовно зайнятості відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, цільової комплексної програми „Вчитель”. Домагатися виконання Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента від 23.01.1996 р. «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

3.2. Здійснювати аналіз стану зайнятості в галузі та розглядати це питання разом з обкомом профспілки одночасно з підсумками виконання угоди. Рекомендувати органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування не допускати економічно і соціально необґрунтованого реформування системи освіти області, скорочення робочих місць, порушення трудових гарантій працівників освіти і науки та осіб, які навчаються при реорганізації та зміні організаційно-правових норм навчальних закладів, установ освіти і науки.

3.3. Доручати керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, установ і закладів освіти, в т.ч. вищих навчальних закладів, узгоджувати з відповідними профспілковими органами рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установ і закладів, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, ніж за 70 днів до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

3.4. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

3.5. Спільно з органами управління освітою порушувати питання перед місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування про призупинення звільнення або поетапне вивільнення працівників внаслідок скорочення штату чи закриття освітніх закладів у разі неможливості їх подальшого працевлаштування.

3.6. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотка чисельності працівників впродовж  календарного року).

3.7. Проводити роботу щодо подальшого вдосконалення мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вивільнених кадрів відповідно до структурних змін та перспектив розвитку освітньої галузі.

3.8. Забезпечити контроль за організацією курсової перепідготовки педагогів та керівників навчальних закладів з урахуванням нових та вдосконалених навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

3.9. Сприяти удосконалення форм взаємодії між підприємствами різних форм власності, навчальними закладами, державною службою зайнятості населення, соціальною службою молоді з метою працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і профтехучилищ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язуються:

 

3.10. Через систему навчання профактиву обласної організації, подавати аналітичні матеріали з питань створення, ліквідації, реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів, вивільнення, перенавчання і працевлаштування працівників освіти.

3.11. Зобов’язати профспілкові органи використовувати тримісячний термін для ведення переговорів з власниками та уповноваженими органами, обміну інформацією, проводити іншу роботу, спрямовану на відкриття нових робочих місць, зниження рівня вивільнення працівників.

3.12. Рекомендувати профспілковим комітетам не давати згоду адміністрації на вивільнення з роботи працівників без проведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

3.13. Щорічно подавати до Програми зайнятості населення області пропозиції щодо розвитку мережі освітніх закладів та забезпечення зайнятості працівників галузі.

 

Сторони угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

 

3.14. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

3.15. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць. Забезпечити формування розділів „Зайнятість та соціальний захист від безробіття” в колективних договорах.

3.16. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу випускникам закладів освіти.

3.17. Сприяти організації в колективах закладів та установ освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

3.18. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

3.19. Проводити спільні консультації з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

3.20. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 

IV. Нормування і оплата праці.

 

Управління освіти, науки та молоді зобов’язується:

 

4.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

4.2. Здійснювати оперативний контроль за ходом виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективними договорами, та інших платежів відповідно до чинного законодавства.

4.3. Сприяти забезпеченню оплати праці в галузі за роботу в понад урочний час, у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі.

4.4. Включати до складу комісій з формування обласного і районних бюджетів освітньої галузі представників профспілкових органів.

4.5. Рекомендувати розпорядникам кредитів вживати заходів для своєчасної виплати працівникам галузі заробітної плати, відпускних, інших коштів фонду оплати праці, витрат на службові відрядження, в т.ч. в дитячих дошкільних навчальних закладах, що фінансуються сільськими, селищними, міськими радами.

4.6. В межах своїх повноважень домагатися фінансування закладів освіти на рівні, що забезпечував би повну виплату працівникам, студентам заробітної плати, підвищень, стипендій, компенсаційних виплат.

4.7. Інформувати обком Профспілки про наявність інформаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України з питань умов, оплати праці та надавати можливість їх використовувати у повсякденній роботі.

4.8. Спільно з органами управління освіти і науки, керівниками навчальних закладів та установ освіти вживати заходів для спрямування бюджетних асигнувань на освіту та спеціальних коштів згідно з чинним законодавством, не допускати їх вилучення і використання не за призначенням, не зменшувати обсяг бюджетних коштів у разі одержання навчальними закладами надходжень з інших джерел.

4.9. Зобов’язати органи управління освітою притягувати до дисциплінарної відповідальності, керівників навчальних закладів та установ освіти, винних в допущенні несвоєчасної виплати заробітної плати та інших соціально захищених платежів.

4.10. У разі не виплати заробітної плати та інших платежів з фонду оплати праці терміном понад 1 місяць вживати дієвих заходів усунення порушень законодавства про оплату праці. Сприяти наданню виборним органам профспілки інформації про наявність коштів на відповідних рахунках на підставі ст.45 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” органами управління освітою, виконавчої влади та самоврядування.

4.11. Рекомендувати органам управління освітою проводити аналіз:

4.11.1. стану виплати поточної зарплати;

4.11.2. проведення індексації доходів працівників у зв’язку з інфляцією;

4.11.3. нарахування і виплати компенсації за порушення термінів виплати заробітної плати та інших платежів.

4.12. Сприяти застосуванню у навчальних закладах і установах освіти і науки переліку та розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з Додатком №1.

4.13. Зобов’язувати органи управління освітою, керівників навчальних закладів та установ освіти не приймати на місцях в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та встановлення нових умов оплати праці.

4.14. Рекомендувати керівникам органів управління освітою, установ і закладів освіти і науки здійснювати упереджуючи оплату відряджень працівникам, які направляють на курси підвищення кваліфікації, змагання, олімпіади тощо.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

4.15. Інформувати органи Державного нагляду за додержанням законодавства про працюМіністерства соціальної політики Українипро факти порушень зобов’язань колективних договорів, угод та вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати, інших платежів з метою недопущення таких порушень.

4.16. Забезпечити реалізацію органами профспілки всіх рівнів відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективних договорів у частині своєчасної і повної виплати заробітної плати та інших коштів соціально захищених статей.

4.17. Постійно координувати зусилля профорганів щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, студентів галузі та компенсації заробітної плати у разі її затримання більше, ніж на один місяць.

4.18. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

4.19. Надавати працівникам освіти і науки безкоштовну правову допомогу з питань законодавства про оплату праці, соціального страхування, охорони праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом тощо, в необхідних випадках представляти інтереси працівників у судових та інших державних органах при вирішенні спірних питань з роботодавцями.

4.20. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях і установах галузі.

 

Сторони угоди рекомендують керівникам навчально-виховних закладів, установ освіти і науки:

 

4.19. Здійснювати підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за переліком, визначеним діючими нормативними документами з оплати праці, та згідно з Додатком №2 до угоди.

4.20. Доводити до педагогічних працівників освіти і науки діючі і нові посадові оклади, ставки заробітної плати, доплати, надбавки і підвищення відповідно до діючого законодавства.

4.21. При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах і групах.

4.22. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

4.23. Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

4.24. З метою вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, та  Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України  від 14 грудня 2012 року № 1423 при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

4.25. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

4.26. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі:

- працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи;

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

4.27. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

4.28. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

4.29. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.30. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним. Святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

4.31. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

4.32. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

4.33. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари і послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

4.34. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних, науково-педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4.35. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року».

4.36. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі.

4.37. Здійснювати додаткову оплату за роботу у нічний час (з 22 годин вечора до 6 годин ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час у розмірі 40 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

4.38. Здійснювати додаткову оплату за роботу у вечірній час (з 18 годин вечора до 22 годин вечора) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час у розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

4.39.  Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I- IIрівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»в максимальному розмірі.

4.40.Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому загальноосвітньому навчальному закладі, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом). 

4.41. Забезпечити підвищення кваліфікації учителів початкових класів з іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів.

4.42. Виплачувати при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного середнього заробітку.

4.43. Нараховувати і виплачувати компенсацію у разі заборгованості заробітну плату, винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, матеріальну допомогу на оздоровлення та інші виплати, а також проводити індексацію у разі інфляції згідно з діючим законодавством.

 

V. Режим праці і відпочинку: соціальні гарантії.

 

Управління освіти,  науки та молоді рекомендує керівникам

органів управління освітою:

 

5.1. Забезпечити встановлені діючим законодавством тривалість робочого часу і часу відпочинку для працівників галузі. Запровадження надурочних робіт допускати лише у випадках і порядку, передбачених діючим законодавством.

5.2. Сприяти розробленню і виконанню у навчальних закладах, установах освіти і науки правил внутрішнього трудового розпорядку, погодженню з профкомами часу початку і закінчення роботи, режиму роботи змінами, застосуванню підсумкового обліку робочого часу.

5.3. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

5.4. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон»).

5.5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

5.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

5.7. Обмежити укладення строкових договорів з мотивації необхідності його випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових і науково-педагогічних працівників).

5.8. Забезпечити організацію для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

5.9. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів та установ освіти і науки їх керівниками за погодженням з профспілковими комітетами.

5.10. Погоджувати з радами, комітетами профспілки проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань відповідно до Додатку №5 до угоди.

5.11. Визначати черговість надання відпусток згідно із графіками, що враховують інтереси навчальних закладів і працівників, які затверджують роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом у відповідності з Додатком №5 на початку календарного року і доводяться до відома всіх працівників.

5.12. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списком робіт, професій і посад, визначених колективними договорами на підставі орієнтовного переліку робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, приведеного у Додатку №3 до цієї угоди.

5.13. Забезпечити встановлення працівникам галузі конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць відповідно до колективного чи трудового договорів згідно з Додатком №4 до даної угоди.

5.14. Рекомендувати керівникам освітніх закладів встановлювати в межах бюджетних асигнувань та за рахунок власних коштів додаткові оплачувані відпустки понад передбачену законодавством тривалість для працівників з числа навчально-допоміжного персоналу, а також за сімейними обставинами, у випадках:

5.14.1. Особистого шлюбу – 3 дні.

5.14.2. Особистого дня народження – 1 день.

5.14.3. При народженні дитини – 2 дні.

5.14.4. При шлюбі дітей – 3 дні.

5.14.5. Смерті рідних – 3 дні.

5.14.6. За виконання громадських обов’язків головам профспілкових комітетом установ і закладів освіти до 6 днів.

5.15. При необхідності рекомендувати керівникам освітніх закладів на умовах колективних договорів надавати працівникам не використані з поважних причин основні і додаткові відпустки в інші канікулярні періоди, відпустки в рахунок наступної літньої відпустки для санаторно-курортного лікування та у випадках гострої обґрунтованої потреби (хвороби рідних, реабілітації після важкої хвороби, інших складних сімейних обставин).

5.16. Сприяти забезпеченню виконання органами місцевого самоврядування ст.14 Закону України „Про освіту” щодо регулярного безкоштовного підвезення до місця роботи учнів та педагогічних працівників.

5.17. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра – не більше 30 годин, спеціаліста – 24 годин, магістра – 18 годин.

5.18. Затверджувати керівниками установ, закладів освіти посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

5.19. Щорічно аналізувати стан забезпечення педагогічних працівників житлом, безплатним опаленням і освітлення у межах встановлених норм, підвезенням до місця роботи ( в сільській місцевості). На підставі узагальнених даних вносити відповідні пропозиції до органів законодавчої і виконавчої влади.

5.20. В разі потреби на підставі подань профорганів з місць надавати працівникам – членам профспілки матеріальну допомогу.

5.21. Підтримувати працівників освіти і науки щодо їх позовів до суду в зв’язку з невиплатою заробітної плати, інших коштів фонду оплати праці, ненаданням комунальних послуг.

5.22. Щорічно аналізувати стан надання пільг студентам на проїзд в транспорті міжміського сполучення.

 

Сторони домовились:

 

5.23. Спільними зусиллями сприяти виконанню в межах встановленого фонду заробітної плати в розмірах і в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України:

5.23.1. Статті 57 Закону України „Про освіту” щодо встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам у відповідних співвідношеннях до середньої заробітної плати працівників промисловості.

5.23.2. Частини 2 статті 18 і частини 1 статті 22 Закону України „Про позашкільну освіту” стосовно граничної наповнюваності груп учнями в ПНЗ, а також встановлення доплат у співвідношенні до тарифної ставки керівникам гуртків, секцій, студій за відвідування майстернями, лабораторіями, музеями, теплицями та інші види споріднених робіт.

5.23.3.  Статті 14 Закону України „Про дошкільну освіту” щодо наповнюваності груп, пункту 3 статті 30 цього ж Закону щодо педагогічного навантаження педагогів та частини 5 статті 35 цього Закону щодо плати за харчування дітей в ДНЗ.

5.24.  Сторони угоди домовились, що:

5.24.1. Періоди, впродовж яких в навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. В зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.25.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

5.25.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

5.25.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, що перебувають в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

5.25.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами можуть регулювати виконаннязазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

5.26. Домагатися від Міністерства освіти і науки України вирішення питання про надання пільгових кредитів сім’ям молодих педагогів для будівництва житла.

 

Сторони угоди рекомендують закладам освіти і науки:

 

5.27. Застосовувати договірне регулювання додаткових соціальних гарантій на підставі  положень Генеральної, Галузевої, регіональних угод.

5.28. Забезпечити надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу відповідно до ст.57 Закону України „Про освіту” педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

5.29. Забезпечити:

- оплату простою не з вини працівника в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників навчальних закладів вихователів дошкільних навчальних закладів, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства

5.30. Надавати при виході на пенсію допомогу:

- науково-педагогічним та науковим працівникам – у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат;

- іншим категоріям працівників – у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

5.31. Сприяти наданню педагогічним працівникам додаткових пільг з оплати за утримання їх дітей у дитячих дошкільних закладах освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5.32. Вживати заходів для:

- забезпечення виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- безумовного дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм;

- для забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому

5.33. Спільно з керівниками органів управління освітою сприяти діяльності культурно-освітніх і оздоровчих закладів, що належать профспілці, шляхом надання їм пільг і забезпечення відшкодування фінансових витрат відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.34. Передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці при укладенні колективних договорів.

5.35. Відраховувати профспілковим комітетам не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

5.36. Спрямовувати на заохочення студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10 % коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

5.37. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок на умовах колективних договорів.

5.38. Забезпечувати своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

5.39. Встановлювати для студентів граничний розмір плати за проживання, в тому числі житлово-комунальні послуги, в гуртожитках вищих навчальних закладів комунальної формивласності – 40 відсотків (з урахуванням ПДВ) розміру академічної стипендії.

5.40.Сприяти оформленню необхідних документів для отримання  студентами та учнями, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 

VI. Охорона праці та здоров’я.

 

Управління освіти,  науки та молоді зобов’язується:

 

6.1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці».

6.2. Проводити щорічно навчання і перевірку знань новопризначених посадових осіб та спеціалістів апарату управління освітою з питань безпеки життєдіяльності.

6.3. Забезпечити розробку і виконання органами і установами освіти комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки.

6.4. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, студентських гуртожитках.

6.5. Зобов’язати органи та установи освіти і науки сприяти працівникам у відшкодуванні збитків, заподіяних їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків відповідно до ст..9 Закону України „Про охорону праці”.

6.6. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно первинних та періодичних медичних оглядів працівників навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі освіти з необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

6.7. Зобов’язати органи управління освітою:

6.7.1. Надавати практичну допомогу навчальним закладам, установам освіти і науки у проведенні атестації робочих місць за умовами праці, виконанні вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці”, забезпеченні працівників галузі спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

6.7.2. Забезпечити перевірку відповідними органами технічного стану будівель і споруд закладів освіти і науки з метою запобігання аварій на них за необхідності організувати проведення капітального ремонту або будівництво нових приміщень.

6.7.3. Здійснювати аналіз умов праці, нещасних випадків, що сталися на виробництві за основними факторами та причинами, і доводити відповідні дані до установ, закладів галузі, обласної профспілкової організації, осіб, що навчаються, відповідно до чинного законодавства.

6.7.4. Щорічно проводити перевірки опору ізоляції електромереж та контурів захисного заземлення в установах та закладах освіти.

6.8. Сприяти органам управління освітою забезпечувати навчальні заклади засобами пожежегасіння.

6.9. Виносити на обговорення розширеного засідання колегії, нарад за участю галузевої профспілки питань умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і вживати відповідних заходів щодо поліпшення становища, що склалися.

6.10. Рекомендувати органам управління освітою забезпечити введення посади спеціаліста служби охорони праці в усіх навчальних закладах і установах освіти відповідно до вимог ст.. 15 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці.

 

Сторони угоди:

 

6.11. Забезпечать контроль:

- за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Кодексу цивільного захисту України,Законів України „ Про охорону праці”, „Про дорожній рух”, „Про цивільну оборону України”, інших нормативно правових актів з охорони праці;

- за реалізацію заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

6.12. Сприятимуть виконанню загальнодержавної, галузевої та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших держаних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, виділенню коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці навчальними закладами галузі з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст.19 Закону України „Про охорону праці”.

6.13. Вживатимуть заходів для включення дітей працівників освіти до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з метою організації та забезпечення їхнього оздоровлення.

 

Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти і науки, комітетам профспілки:

 

6.14. Враховувати спільні рекомендації державних органів влади і профспілок щодо змісту розділу „Охорона праці” при розробці і укладенні колективних договорів.

6.15. Забезпечити проведення та фінансування атестацій робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов трудової діяльності, включивши їх як додатки до колективних договорів:

6.16.1. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо пільг та компенсацій працюючим в шкідливих умовах (мило, знешкоджуючі засоби, молоко, лікувально-профілактичне харчування, спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту). Здійснювати заміну спецодягу та спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту у разі їх дострокового зносу не з вини працівника за рахунок закладів.

6.16.2. Домагатися переобладнання котелень, які знаходяться у підвальних приміщеннях.

6.16.3. Забезпечити фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до чинного законодавства, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

6.16.4. Забезпечити спільно з органами державного пожежного нагляду на місцях виконання додаткових заходів для покращення протипожежного захисту закладів освіти і науки.

6.16.5. Передбачити в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

6.17. Проводити Всеукраїнський громадський огляд-конкурс охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення, затвердженого постановою колегії  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки УкраїниПротокол №1/6-22 від 23.01.2013, Протокол № П-18-3 від 10.12.2012.

6.18. Розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання, та інженерних мереж.

6.19. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілкидо навчальних закладів, установ, підприємств, організацій галузі освіти відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

6.20. Забезпечити участь працівників профспілки у роботі комісії з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванню заходів щодо їх попередженню, а також у вирішенні соціальних питань, пов’язаних із профілактикою ушкодження здоров’я працюючих і студентів.

6.21. Разом з членськими організаціями здійснювати контроль за дотриманням законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

6.22. Домагатися своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги згідно з Законом України „Про охорону праці”.

6.23. Забезпечити комітети Профспілки нормативними документами з питань охорони праці.

6.24. Організувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці щодо здійснення громадського контролю за забезпеченням прав і соціальних гарантій працівникам галузі, передбачених законодавством з охорони праці.

6.25. Забезпечить оздоровлення працівників освіти і їх дітей в обсязі наявних коштів в оздоровчому таборі „Супутник” і на базі „Освітянка” в літній період.

6.26. В обсязі наявних коштів надаватиме часткову грошову допомогу для організації оздоровлення і відпочинку студентів і працівників Волинського державного університету ім. Лесі Українки і Луцького державного технічного університету.

6.27.Забезпечити інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.

6.28. Сприятиме здійсненню відповідних заходів в ході щорічного проведення Всесвітнього Дня охорони праці.

 

VIІ. Соціальне партнерство.

 

Сторони угоди домовились:

 

7.1. Сприяти установам і організаціям галузі у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних договорів або внесенні до них змін і доповнень згідно із Законом України „Про колективні договори і угоди”.

7.2. Забезпечити контроль за дотриманням законодавства про працю, норм Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об’єднаннями України в частині, що стосується освітянської галузі, Галузевої угоди, та даної угоди і у випадку виявлення порушень притягати до відповідальності винних осіб.

7.3. На умовах, передбачених ст..19 Закону України „Про колективні договори і угоди”, на всіх рівнях діючої системи освіти взаємно і своєчасно надавати інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням даної угоди та колективних договорів.

7.4. Домагатися збільшення та виділення у місцевих бюджетах коштів для надання довгострокових кредитів молоді для здобуття освіти у вищих навчальних закладах.

7.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти;

- молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв’язку з направлення на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

7.6. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою відповідної профспілкової організації.

7.7. Сприяти стабільній роботі трудових колективів, зниженню в них соціальної напруги шляхом проведення консультацій, переговорів, вироблення узгоджених пропозицій та вжиття конкретних дій.

7.8. Практикувати проведення спільних засідань колегії управління освіти та президії обласної ради профспілки з питань стабілізації роботи галузі, умов та оплати праці, соціального забезпечення працівників, студентів.

7.9. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти та студентів у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

7.10. Рекомендувати профкомам студентів при укладенні колективних договорів та угод у вищих навчальних закладах вносити пропозиції з питань соціально-економічного захисту осіб, які навчаються.

7.11. Спільно проводити:

- огляд на кращу організацію оздоровлення дітей освітян у літній період;

- Всеукраїнський галузевий огляд самодіяльних творчих і художніх колективів.

7.12. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів впродовж календарного року.

7.13. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення дітей працівників освіти в літній період.

7.14. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, в тому числі студентам, аспірантам, докторантам, які цього потребують.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

7.12. Забезпечити регулярне навчання профспілкових працівників з питань соціального партнерства.

7.13. Вживати вичерпних заходів щодо обов’язкового ініціювання профкомами колективних переговорів з роботодавцями, підвищення ефективності колдоговірної роботи , забезпечення виконання колективних договорів та угод.

7.14. Інформувати органи Державного нагляду за додержанням законодавства про працюМіністерства соціальної політики Українипро факти порушення зобов’язань колективних договорів.

7.15. Забезпечити участь правового інспектора праці у проведенні спільно з Державною інспекцією праці та охорони праці перевірки стану укладення і виконання колективних договорів та угод. За результатами перевірок ініціювати притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від укладення колдоговорів або не виконують їх.

7.16. Посилити вимогливість до роботодавців, органів виконавчої влади всіх рівнів щодо виконання зобов’язань, передбачених колективними договорами і угодами.

VIII. Сприяння комітету обласної організації профспілки в роботі з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, студентів, підвищення ефективності її діяльності.

 

Управління освіти, науки та молоді зобов’язується:

 

8.1. Забезпечувати в закладах освіти, науки права та гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її організаційних ланок, передбачені Конституцією України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної Організації Праці.

8.2. Не допускати втручання керівників закладів освіти і науки у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України, передбачену чинним законодавством.

8.3. Вводити до складу колегії управління представників обкому профспілки на підставі загального положення про колегію органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569.

8.4. Рекомендувати управлінням освіти міськвиконкомів, відділам освіти районних державних адміністрацій:

- активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників освіти;

- вводити до складу їх колегій представників Профспілки працівників освіти і науки;

- утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів виконавчої влади, у компетенції яких приймати рішення з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

8.5. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам.

8.6. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

8.7. Сприяти наданню у користування профспілковим комітетам вищих навчальних закладів, територіальним комітетам і радам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв’язком (в т. ч. електронна пошта, Internet) для обміну інформацією з керівними органами Профспілки працівників освіти і науки України, профспілковими комітетами вищих навчальних закладів.

8.8. Надати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж три години на тиждень.

 

Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти і науки:

 

8.9. Забезпечувати вільний вхід до закладу освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками та студентами.

8.10. Поширювати пільги та винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.

8.11. Встановлювати за активну і сумлінну працю по захисту прав і інтересів працівників щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) головам профспілкових комітетів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

8.12. Врахувати, що при укладенні колективних договорів та угод внесення пропозицій з питань соціально-економічних прав та інтересів студентів, покладається на профспілкові комітети студентів.

8.13. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

8.14. Погоджувати з виборними органами первинних профспілкових організацій студентів питання:

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

- відрахування студентів (членів Профспілки) з вищого навчального закладу;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування тощо.

8.15. Забезпечувати проведення профспілкових уроків для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою здобуття знань про місце і роль профспілок в сучасному суспільстві та підготовки молоді до трудового життя.

 

Комітет обласної організації профспілки зобов’язується:

 

8.16. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, обласної організації Профспілки працівників освіти і науки, її виборних органів щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів, інформування членів профспілки.

8.17. Своєчасно доводити до відома комітетів (рад) Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та студентів.

8.18. Спрямовувати роботу комітетів (рад) Профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в закладах освіти і науки трудового законодавства.

8.19. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників і студентів, а також методів та форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових та студентських колективах.

8.20. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

8.21. Сприяти реалізації прав профспілкових органів, передбаченого ст.45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

8.22. Запропонувати виборним профспілковим органам обов’язкове ініціювання переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

8.23. Активізувати роботу, спрямовану на ініціювання виборними профспілковими органами переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

8.24. Організувати надання допомоги виборним органам Профспілки у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:

- відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток, житлово-побутового забезпечення, оздоровлення, відпочинку тощо;

- відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів;

- вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

8.25. Узагальнити та поширити практику роботи виборних органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

8.26. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з органами Державного нагляду за додержанням законодавства про працюМіністерства соціальної політики Україниз метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

8.27. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

8.28. Інформувати управління освіти і науки про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в закладах освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів.

8.29. Забезпечити попереднє інформування управління освіти, науки та молоді перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності профспілки.

 

ІХ. Заключні положення.

 

9.1. З метою реалізації положень цієї угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:

9.1.1. Сприяти укладенню угод та колективних договорів в органах управління освітою, в навчальних закладах, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведенню їх положень у відповідності з цією угодою.

9.1.2. Раз на півріччя розглядати стан виконання цією угоди на засіданні спільної робочої комісії Сторін, яка вела переговори з її укладення, про що складати протокол і визначати додаткові заходи щодо реалізації невиконаних положень, у разі необхідності – питання виносити на спільний розгляд колегії управління освіти і науки та президії обкому Профспілки.

9.1.3. Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї угоди, розв’язувати шляхом консультацій і переговорів.

9.1.4. Приймати рішення про початок колективного трудового спору з питань виконання цієї угоди лише після розгляду спірних питань на засіданні спільної робочої комісії та вживати заходів до його вирішення шляхом здійснення примирних процедур відповідно до законодавства.

9.1.5. Зміни і доповнення до цієї угоди вносити за взаємною згодою Сторін після попередніх переговорів.

9.1.6. Контроль за виконанням Угоди здійснюється узгоджувальною комісією Сторін (додаток № 5).

9.2. Угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і діє до підписання нової угоди. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту угоди. Ці пропозиції можуть бути внесені до угоди лише за згодою обох сторін.

9.3. Дія угоди може бути припинена або анульована лише за взаємною домовленістю Сторін.

9.4. За 3 місяці до закінчення строку дії цієї угоди за ініціативою однієї із сторін розпочинаються переговори щодо укладення угоди на наступний термін.

9.5. Невиконання керівниками закладів, установ, організацій галузі положень угоди, колективного договору є підставою для порушення комітетами, радами профспілки перед органами державного управління освітою за підпорядкуванням питання про розірвання з ними трудових договорів (контрактів) згідно діючого законодавства.

Опублікувати угоду в журналі „Педагогічний пошук”.

Ця угода підписана у трьох примірниках, для кожної із Сторін, і має однакову юридичну силу.

 

 

 

 

 

07 грудня 2016 р.

 

 

Начальник управління                                                  Голова обласної організації

освіти, науки та молоді                                                 Профспілки працівників

облдержадміністрації                                                    освіти і науки

 

 

 

 

Л.В. Плахотна                                                                 В.Г. Грановський

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток № 1

                              до Угоди між управлінням освіти,

                                   науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

 

 

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер

 

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

За суміщення професій ( посад )

 

 

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

 

 

За виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника

 

За роботу у нічний час

 

 

За роботу у вечірній час

50 відсотків тарифної ставки, окладу суміщених посад працівників

 

50 відсотків тарифної ставки окладу, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної кількості працівників

 

50 відсотків тарифної ставки, окладу відсутнього працівника

 

40 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за кожну годину роботи в цей час  

20 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за кожну годину роботи в цей час

Надбавки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

 

 

 

За високі досягнення у праці

 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

За високу професійну майстерність

 

 

Водіям 2 класу – 10 відсотків

Водіям 1 класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

 

до 50відсотків посадового окладу

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

 

12 відсотків тарифної ставки працівника

 

 

                                                Додаток №2

                              до Угоди між управлінням освіти,

                                     науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

ПЕРЕЛІК РОБІТ

 

з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати працівникам з важкими умовами праці до 12 відсотків

 

1.                      Робота, пов’язана з опаленням, шуруванням та очищенням груб від золи і шлаку ( опалювач ).

2.                      Прання, сушіння і прасування білизни, спецодягу з застосуванням миючих засобів ( машиніст ).

3.                      Робота біля гарячих плит, котлів, електрожарових шаф, кондитерського та іншого технічного обладнання для приготування їжі, смаження і випікання ( кухар, кондитер).

4.                      Вантажно – розвантажувальні роботи, виконувані вручну ( комірник, вантажник ).

5.                      Роботи пов’язані з миттям посуду, тари, технічного обладнання вручну із застосуванням і використанням хімічних речовин ( підсобний працівник ).

6.                      Робота по догляду за дітьми при відсутності водопроводу, каналізації, по організації і режиму харчування при відсутності засобів малої механізації  (помічники вихователів, санітарки – няні сільських дитячих дошкільних закладів ).

7.                      Всі види робіт, виконувані у навчально – виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно – епідеміологічний режим роботи.

8.                      Робота з хлоруванням води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням  (прибиральниці службових приміщень ).

9.                      Робота з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням ( учителі хімії, лаборанти ).

10.                  Обслуговування котелень, які працюють на вугілля чи мазуті, каналізаційних колодязів, мереж (кочегар, слюсар-сантехнік).

11.                  Робота з комп’ютерами і дисплеями ЕОМ (оператори).

12.                  Забезпечення і проведення занять у критих плавальних басейнах (інструктори, хлоратори).

13.                  Робота на висоті 1,5 м. І вище від поверхні землі, підлоги (ремонтні роботи).

14.                  Прибиральниці туалетів (10 відсотків ставки заробітної плати згідно з пунктом 2 Примітки до п. 15 Інструкції).

15.                  Заточування інструментів абразивними кругами сухим способом. Робота на деревообробних верстатах (вчителі трудового навчання, керівники гуртків тощо).

 

 

 

Додаток № 3

                                           до Угоди між управлінням освіти,

                                     науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7 календарних днів.

 

Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники.

  Керівники структурних підрозділів установ і організацій  (головних управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів виробництва, учасників, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств ) та їх заступники, керівники штабів цивільної оборони.

 

Директори обсерваторій, ботанічних садів, студентських містечок, спортивних споруд та їх заступники.

Завідувачі ветеринарними клініками, випробувальними полями, розсадниками, розплідниками, віваріями.

Головні спеціалісти ( інженери, конструктори, енергетики, механіки, технологи, економісти, арбітри та інші ) та їх заступники.

Провідні спеціалісти та спеціалісти ( інженери, конструктори, технологи, проектувальники, електроніки програмісти та інші ) архітектори, математики, художники - конструктори ( дизайнери ), економісти, економісти-статистики, юрисконсульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статисти-дослідники; старші лаборанти, які мають вищу освіту; лаборанти, виробники робіт, начальники дільниць, машин, оператори електронно-обчислювальних машин, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери та інші.

Перекладачі-дактилологи, перекладачі, перекладачі-секретарі сліпих викладачів ( вчителів ), художники-оформлювачі, читці, лектори.

Техніки всіх спеціальностей.

Завідувачі: канцелярії, центрального ( складу ), гуртожитку, друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток, копіювально-розмножувальним бюро, фонотеки, фотолабораторії, експедиції, господарства, які надають послуги населенню.

Старші: товарознавці, касири, касири-інкасатори, інспектори, табельники, диспетчери, архіваріуси, діловоди, машиністи.

Шеф-кухарі.

Секретарі, секретарі-стенографістки, стенографістки, секретарі-друкарки, секретарі учбових ( учбово-методичних ) відділів, товарознавці, експедитори, касири, інкасатори, агенти з постачання, агенти-експедитори, експедитори, діловоди, архіваріуси, табельники, копіювальники, кресляри, обліковці, рахівники, старші комірники, комірники ( за відсутністю завідувачів складів ) друкарки, диспетчери, диспетчери факультетів, оператори диспетчерської служби, коменданти, чергові по гуртожитках, паспортисти, нормувальники, калькулятори, евакуатори,

Головні редактори, редактори, літературні співробітники, кореспонденти, старші коректори.

Головні режисери, режисери, помічники режисерів, кінооператори, їх помічники, диригенти, хормейстери, балетмейстери, акомпаніатори, завідувачі костюмерними.

Капітани учбових кораблів, їх старші помічники, помічники механіків, боцмани, керівники водних станцій.

Агрономи, садівники, квітникарі, бджолярі, ентомологи, дендрологи, зоологи, лісники.

Лікарі,середній та молодший медичний персонал установ і закладів освіти.

 

                     Додаток № 4

                              до Угоди між управлінням освіти,

                                     науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

ПЕРЕЛІК

категорій працівників, зайнятих на роботах з важливими і шкідливими умовами праці, та особливий характер праці, яким за наслідками атестації робочих місць надається щорічна додаткова відпустка

Відповідно до Списку виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679, окремі категорії працівників мають право на додаткові відпустки такої тривалості:

1. Друкарка, яка постійно друкує на машинці                                               4 календарних дні

2. Оператор копіювальних і розмножувальних

 машин, електрофотограф                                                                                          “4”

3. Оператор електронно-обчислюваних машин                                                      “4”

4. Прибиральник службових приміщень, зайнятий

прибиранням загальних убиралень і санвузлів                                                        “4”

5. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом

та обслуговуванням внутрібудинкової каналізації,

водопроводу                                                                                                                “4”

6. Водій автомобіля вантажністю від 1,5 тонни до 3 т                                            “4”

від 3 т і вище                                                                                                                 “7”

7. Лікар, персонал медичний, середній та молодший

 установ  (груп) освіти для дітей з фізичними вадами або

з ураженням центральної нервової системи з порушенням

опорно-рухового апарату без порушення психіки                                                 “7”

8. Лікар установ освіти                                                                                              “7”

9. Няня ( санітарка-няня ) в дитячих яслах та ясельних

 групах ясел-садків                                                                                                      “7”

10. Персонал медичний середній установ освіти                                                               “7”

11. Машиніст ( кочегар ) котельні, зайнятий видаленням  шлаку та

золи з топок та бункерів зональних камер та  сушильних   печей,  з

парових та водогрійних котлів, виробничих і комунальних котелень

та піддувал газогенераторів, а також з колосникових решіток, топок,

та піддувал паровозів при роботі на твердому мінеральному та торфовому паливі:

     ручним способом                                                                                                     7 календарних днів

     механічним                                                                                                              “4”

12. Машиніст ( кочегар ) котельної та опалювач

 на роботах у житлових та адміністративних

будинках з центральним опаленням при роботі

на вугіллі та інших видах твердого палива, а

також на рідкому та газоподібному паливі                                                               “4”

13. Віджимач білизни на центрифугах, готувач

 білизни для прасування, готувач пральних розчинів,

комплектувальник білизни, зайнятий комплектуванням

виробничих партій брудної білизни                                                                           “4”

 

Тривалість кожної відпустки надається у календарних днях.

                              Додаток № 5

                              до Угоди між управлінням освіти,

                                     науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються керівниками органів і установ освіти з радами і комітетами профспілки

 

№п/п

Питання і документи
Підстава

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ст. 142 КЗпП України

2.

Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження

П.п. 24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

3.

Графіки робочого дня і змінності техперсоналу

п. 26 Типових правил ВТР

4.

Залучення працівників у вийняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт

Ст. 71 КЗпП України

5.

Графіки відпусток

Ст. 79 КЗпП України

6.

Прийом на роботу неповнолітніх

Ст. 188 КЗпП України

 

 

 

 

 

 

 

7.

Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п. 1  (крім ліквідації організації ), п.п. 2-5,7 ст. 40; п.п.2,3 ст.41КЗпП України, тобто при: ст.40- скороченні штатів, реорганізації;

 п.2 ст. 40 – невідповідальності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров’я;

п.3 ст. 40 – систематичного невиконання без поважних посадових обов’язків;

п.4 ст. 40 – прогули без поважних причин;

п.5 ст. 40 – незаявлені на роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби ( крім особливого сп. ) п. 7 ст. 40 – появі на роботу  в нетверезому стані;

п.2 ст. 41 – винних діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір’я; п.3 ст. 41 – аморальному вчинку, несумісному з виховними функціями

Ст. 43 КЗпП України

 

 

8.

Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому ( на голову профкому погодження районного  (міського ) профспілкового органу )

Ст. 252 КЗпП України

9.

Заходи з охорони праці та техніки безпеки

Ст.. 161 КЗпП України

10.

Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях тощо

Типові правила з техніки безпеки

11.

Тарифікаційні списки

П. 4 та додатки 1.2.3 інструкції ПОЗППО

 

 

12.

Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право підвищення посадових окладів

П. 31 Інструкції ПОЗППО ( на 15-25 % )

 

13.

Доплатити за суміщення професій ( посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт

П. 52 Інструкції ПОЗППО

14.

Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ

П. 53 інструкції ПОЗППО

 

15.

Перелік робіт, на які встановлюються доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт

Додаток № 9 інструкції ПОЗППО

 

16.

Надання відпусток педагогам у робочий час ( в окремих випадках )

Ст. 11 Закону України

“ Про відпустки “

17.

Інші питання, передбачені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Додаток № 6

                              до Угоди між управлінням освіти,

                                     науки та молоді облдержадміністрації та

        обласною організацією Профспілки

                  працівників освіти і науки України

на 2017 – 2021 роки

С П И С О К

узгоджувальної комісії управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки щодо контролю за ходом виконання Угоди.

 

Соломіна                                       - заступник начальника управління освіти,

Тетяна Іванівна                               науки та молоді облдержадміністрації

 

Марчук                                         - завідувач сектору економіки і прогнозування

Олена Миколаївна                          управління освіти і науки облдержадміністрації

 

Ковальчук                                              - провідний фахівець з юридичних питань

Мирослава Анатоліївна                 відділу соціального розвитку закладів

та установ освіти і науки

 

Ващук                                               - провідний фахівець з охорони праці відділу

Неля Дмитрівна                              соціального розвитку закладів та установ освіти

і науки

 

Матвіїшин                                      - в.о. заступника голови обласного

Олександр Сергійович                   комітету Профспілки працівників

                                                        освіти і науки

 

Бабійчук                                       - голова Ківерцівського

Євгенія Петрівна                                      райкому Профспілки працівників

                                                        освіти і науки

 

Кравчук                                        - голова профкому працівників

Володимир Васильович                 Східноєвропейського національного

                                                        університету ім. Лесі Українки

 

Хом’ярчук                                             - голова профкому студентів Луцького

Алла Петрівна                                педагогічного коледжу